OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE DODAVATELE

Dodavatel: Jaroslav Šatava, Kytínská 3, 102 00 Praha 10, IČ: 61090824, dále jen "dodavatel" 
Živnostenský list ev.č.32100561730-02 vydaný živnostenským odborem úřadu městské části Praha 15 
Korespondenční adresa: Jaroslav Šatava, Kytínská 1571/3 Praha 10
Provozovna dodavatele - výdejna zboží (pro osobní odběr po platbě předem na účet) Jaroslav Šatava, Rubensova 2237/2, 100 00 Praha 10 
Provozní doba: úterý 17.45 - 18.00 hod.
E-mail pro elektronickou komunikaci/korespondenci: obchod@satava.eu
Telefony pro informace mobil: 603442732 (Vodafone), 723996012 (O2), pro psaní SMS 603744999 (T-mobile)

Na e-maily odpovídáme obvykle do následujícího pracovního dne, nejpozději však do tří pracovních dnů, ale samozřejmě se může vloudit chybička, takže pokud neodpovíme do 3 dnů, ozvěte se.

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých, formulářem předepsaných, údajů a náležitostí.
Zákazník si vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží zákazník vidí u jednotlivých položek. Ceny za dopravu, popřípadě další poplatky je možné ověřit v rubrice "doprava-platba". Celková cena za zboží, poštovné, případně i jiné poplatky bude vypočítána a sdělena zákazníkovi k odsouhlasení. Teprve po jeho souhlasu může být zboží odesláno.
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit, zpravidla z důvodu momentální nedostupnosti vybraného zboží.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy, jímž se rozumí potvrzení objednávky dodavatelem, je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.
Objednávku či její zrušení je možné sjednat pouze písemně. Písemnou formou se rozumí i elektronická korespondence.

3. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno zásilkovým způsobem prostřednictvím České pošty, s.p. (dále jen dopravce) se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky, ale jde o e-mailem či prostřednictvím SMS, zaslané potvrzení označené, v předmětu emailu, jako "Potvrzení objednávky" Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Objednané zboží odešleme neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě platby předem, do 4 pracovních dnů po obdržení platby od zákazníka. 
Objednávka se považuje za vyřízenou v okamžiku předání dopravci. 
Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a platby, přičemž způsob dodání i způsob platby si zvolí zákazník sám. Možné způsoby a podmínky dopravy i platby za zboží lze vyhledat v rubrice "Doprava-platba".
Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží, prostřednictvím dopravce, u některych dopravců lze platit i kartou.
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu, je zákazník za přítomnosti přepravce, povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit. 
Převzetím zboží zákazník stvrzuje, že zboží obdržel mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ

Pokud zákazník objednává zboží přes internet na "Osobní odběr", dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.
Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 výdejních dnů, ode dne vystavení "potvrzení objednávky" k odběru zboží. Zákazník si může domluvit individuelní termín k vyzvednutí. Pokud však nepřijde ani v náhradním termínu, bude objednávka považována za zrušenou a zboží může být prodáno jinému zákazníkovi.
Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout. 
V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až převzetím zboží zákazníkem.

5. PLATBA PŘEDEM

Zboží bude rezervováno po dobu 10 dnů od potvrzení objednávky. Pokud do této doby nepřijde platba na náš účet, bude objednávka považována za zrušenou a zboží může být prodáno jinému zákazníkovi.

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list platební doklad vystavený dodavatelem.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem (nákup na IČ), není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.
V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.
Pokud chce zákazník reklamovat zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu, zašle na korespondenční e-mail dodavatele zprávu, kde do předmětu uvede slovo "REKLAMACE". Tato e-mailová zpráva dále musí obsahovat údaje zákazníka (jméno, příjmení, eventuelně název firmy včetně IČ, úplnou adresu, kontaktní telefon a e-mailovou adresu), název a kód výrobku, číslo prodejního dokladu a přesný popis závady.
Do sedmi pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.
V případě, že zákazník je vyzván k doručení reklamovaného zboží dodavateli, je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození během dopravy před přijetím zboží. Dodavatel či výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace.
Adresa pro doručení reklamovaného zboží: Jaroslav Šatava, Tenisová 981, 10200 Praha 10.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dnů.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvní podmínky dodání.
Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na "osobní odběr" bez ohledu na skutečnost, zda si zboží rezervovali prostřednictvím webových stránek či nikoliv.
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen vyrozumět zákazníka.
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu obchod@satava.eu nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, datum jejího uskutečnění a předložit originál dokladu o koupi zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, společně s originálem dokladu o zaplacení a dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.
Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů uznání oprávněnosti reklamace.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE

Se souhlasem zákazníků dodavatel shromažduje osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží zejména pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Zákazník může kdykoliv požádat o zrušení registrace a to prostřednictvím e-mailu na adresu obchod@satava.eu tak, že do předmětu zprávy napíše "zrušení registrace".

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Oznámení o změně obchodních podmínek provede vhodným způsobem na webových stránkách .